ករណីសហករណ៍

1. បង្កើតស្ថានីយ៍ការងារបញ្ចប់ការសិក្សា Jiangsu ជាមួយសកលវិទ្យាល័យ Soochow រួមគ្នាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបតិ្តការការសហការជាតិសរសៃសំយោគដែលមានភាពខុសគ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Soochow ។2. បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានមុខងារកម្លាំងខ្ពស់ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Donghua ។3. បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិសរសៃដែលមានមុខងារជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Soochow ។